Ważnna InformacjaUżywamy plików cookies m.in. w celu prawidłowego świadczenia usług i generowania statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności
[x] Zamknij   |   Dowiedz się więcej o plikach cookies

Regulamin zakupów

Zbiór zasad i reguł, w myśl obowiązujących przepisów prawa, na podstawie których prowadzona jest sprzedaż detaliczna w sklepie internetowym www.parkprezentow.pl.


Sklep internetowy, prowadzony jest przez firmę XXX z siedzibą w XXX, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy XXX pod numerem XXX. Firma posiada numer REGON XXX oraz numer NIP XXX.


I. Definicje


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.parkprezentow.pl;

 4. Sklep internetowy Park Prezentów – serwis internetowy dostępny pod adresem www.parkprezentow.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy XXX a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

 7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.


II. Postanowienia ogólne

 

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.parkprezentow.pl/regulamin.

  2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.parkprezentow.pl, prowadzony jest przez: XXX. Firma została wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Gminy XXX pod nr XXX. Od dnia 1 stycznia 2012 r. właściwym rejestrem jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Rejestr dostępny jest pod adresem: www.ceidg.gov.pl

  4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności :

   1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

   2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

   3. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego. 

  1. W celu złożenia zamówienia, zamawiający powinien korzystać z najnowszych wersji przeglądarek: Explorer, Mozilla FireFox, Chrome lub Opera. Powinien mieć włączoną obsługę Java Script oraz obsługę plików Cookies

  2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.parkprezentow.pl/regulamin-zakupów, pobrać go i sporządzić wydruk.

  3. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 


III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

  1. Ze Sklepu internetowego można korzystać w trybie "z rejestracją klienta".

  2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu w zakładce „Moje KONTO”.

  3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych, oznaczonych jako niezbędne do realizacji zamówienia (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto, telefon kontaktowy, e-mail).

  4. Klient zobowiązany jest w szczególności niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

  

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

  1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.parkprezentow.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

  2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

  3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

  4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

   1. przedmiotu zamówienia,

   2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym sumarycznych kosztów dostawy

   3. wybranej metody płatności,

   4. wybranego sposobu dostawy,

   5. czasu dostawy.

  1. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

  2. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą „Anna Białek Upside Down” Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

  3. Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla kupujących do składania ofert. Zamówienie zostaje złożone przez kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sklep. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia w mailu potwierdzającym o tytule „Zamówienie przyjęte do realizacji”. Z tą chwilą następuje zawarcie umowy sprzedaży.

  4. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

  5. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu, lub wycofać zamówienie do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez kontakt z Biurem Obslugi Klienta e-mailem, bądź telefonicznie pod numerem XXX. 

  

V. Dostawa

 

  1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

  2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pomocą firm zewnętrznych - Poczta Polska i firma kurierska DPD.

  3. Koszty dostawy są określone na stronie www.parkprezentow.pl/st/wysylka-platnosci. Koszty dostawy zostaną wskazane także w czasie składania Zamówienia.

  4. Termin realizacji dostawy, zaleznie od produktu, wynosi od 1 do 10 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

  5. W przypadku gdy doręczna przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia tj. zgniecenia, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, przerwania ciągłości opakowania prosimy o spisanie protokołu szkody i nie przyjmowanie przesyłki. Jako przyczynę nieodebrania przesyłki proszę podać – rodzaj uszkodzenia jaki był widoczny. O w/w sytuacji proszę powiadomić Sklep.

  6. W przypadku gdy doręczona przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu lub przesyłka nie była kompletna – prosimy o pilny kontakt ze Sklepem.

  7. W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki przez Pocztę Polska lub Firmę Kurierską klient jest proszony o zgłoszenie tego przypadku Sprzedawcy. Sprzedawca dołoży wszelkich starań celem wyjaśnienia sytuacji i jej naprawienia.

  8. Dokonując zakupu, Kupujący udziela Sprzedającemu jednorazowego pełnomocnictwa na zawarcie, z Pocztą Polską, bądź firma kurierską, umowy o świadczenie usług w jego imieniu - celem przesłania za jej pośrednictwem zakupionego towaru. Przekazane przez Kupującego na ten cel pieniądze nie stanowią dodatkowego dochodu Sprzedającego, a są jedynie zwrotem kosztów poniesionych w imieniu Kupującego i na jego rachunek przez Sprzedawcę. Powyższe pełnomocnictwo pozwala na zminimalizowanie cen przesyłki pocztowej (o podatek VAT) i w żaden sposób nie obciąża dodatkowo Kupującego. Wynagrodzenie za pełnomocnictwo wliczono w cenę towaru, jako związane z jego zakupem. Jeżeli koszty wysyłki pokrywa Sprzedający powyższe pełnomocnictwo nie ma zastosowania. Pełnomocnik zobowiązuje się zachować dokumenty dotyczące zawarcia umowy z Pocztą Polską dla celów reklamacyjnych.

 
VI. Ceny i metody płatności

 

  1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

  2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego – PKO Inteligo: XXX

b) płatnością w systemie platnosci.pl

c) gotówką przy odbiorze osobistym zamówienia

 

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 

  1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. 

  2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od daty oświadczenia odstąpienia od umowy. Zakupiony towaru należy zwrócić na adres Sklepu: XXX.

  3. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

  4. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

  

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 

  1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu. Kupujący traci prawo do reklamacji, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

  2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni. W tym czasie klient zostanie poinformowany o decyzji i dalszym postępowaniu.

  3. Sklep zwróci wpłacone pieniądze nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia konsumenta od umowy.

  

IX. Dane osobowe klientów

 

  1. Wszystkie dane klientów są wykorzystywane wyłącznie do obsługi i realizacji złożonego zamówienia. Żadne dane nie są udostępniane osobom trzecim.

  2. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą Konsumenci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, wniesienia żądania ich usunięcia, bądź zaprzestania ich wykorzystywania.

 
X. Postanowienia końcowe

 

  1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Anna Białek Upside Down a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy XXX a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę XXX.

  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. Wzór formularza odstapienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWYXXX 


Ja ....................................................................................................................................

niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................................................................

numer paragonu...............................................................................................................
Data zawarcia umowy to..................................................................................................

data odbioru towaru........................................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................

Data.....................................................................................

Podpis.................................................................................


 

 

 

warto wiedzieć:

 

>> polityka prywatności

>> pliki cookies

 

>> wysyłka / płatności

>> termin realizacji zamówienia

 

 


 

 

Park Prezentow LOGO 

 

 


Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje o nowych produktach

i promocjach w naszym sklepie? Zapisz się.

Aktualności

przesyłka gratis

przesyłka gratis

Dodano: 2013-04-07
  Dla zamówień na asortyment zabawek drewnianych DREWART   powyżej 300zł brutto dla płatnośc…

Zamówienie telefoniczne

Park prezentów czeka na twój telefon. Zadzwoń i zamów.Mieszkasz blisko i chciałbyś złożyć zamówienie telefonicznie, bez zbędnego klikania - zadzwoń. Podaj indywidualny kod produktu, znajdujący się na podstronie produktu oraz określ termin odbioru.

+48 ... ... ...


Reklama:
REKLAMA kuchnia combo
Ala
PASEK poziomy
150x100 nothing
MARKI
nasze AUKCJE
PayU

Wysyłka / Płatności

Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej DPD bądź może zostać odebrany osobiście w siedzibie firmy.

 

Aplikacja sklepu internetowego podczas kompletowania koszyka zakupów zlicza wagę wybranych produktów. Podczas finalizowania zamówienia zostaje podany koszt przesyłki wg wybranej opcji transportu. W przypadku zakupu większej ilości artykułów koszt przesyłki jest ustalany telefonicznie.

więcej »

Regulamin zakupów

Zbiór zasad i reguł, w myśl obowiązujących przepisów prawa, na podstawie których prowadzona jest sprzedaż detaliczna w sklepie internetowym www.parkprezentow.pl.

więcej »

Polityka Prywatności

więcej »

Kontakt | Contact details

Osielsko herb gminyDane identyfikacyjne, kontaktowe oraz lokalizacja Sklepu. Formularz kontaktowy via e-mail. 

 

Istnieje możliwość odbioru towaru w siedzibie Sklepu. Odbiór osobisty jest możliwy od poniedziałku do soboty w godz. od 10:00 do 19:00.

więcej »